Regulamin

Regulamin korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu, ul. Bobrzańska 6a

 1. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” odbywają się wyłącznie na podstawie harmonogramu zgłoszeń, który prowadzony jest elektronicznie.
 2. Zgłoszenie grupy odbywa się poprzez wypełnienie „Karty Zgłoszenia” (załącznik) i wysłanie jej e-mailem na adres: prewencjaspoleczna@kmpsp.poznan.pl
 3. Sala edukacyjna Ognik przyjmuje grupy we wtorki i czwartki w godz. 09:00 – 13:00
 4. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych.
 5. Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 25 osób.
 6. W ciągu dnia, zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” prowadzone są maksymalnie dla 2 grup.
 7. Zajęcia edukacyjne trwają 2 godz. lekcyjne.
 8. Opiekunowie dzieci potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem podpisują oświadczenie o treści „Zapoznałam/łem się z regulaminem korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik” i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.
 9. Instruktor prowadzący zajęcia zapozna uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w jednostce Państwowej Straży Pożarnej.
 10. Przed wejściem do Sali edukacyjnej „Ognik” okrycie wierzchnie należy zostawić w miejscu do tego wyznaczonym.
 11. Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowi uczestnicy zgłaszają prowadzącemu zajęcia strażakowi.
 12. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować się z Instruktorem prowadzącym zajęcia.
 13. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sali edukacyjnej „Ognik” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia Instruktora Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 14. Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.
 15. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w Sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
 16. Za celowe zniszczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie Sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
 17. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu „Ognika – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności.